Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Meteenopvakantie.nl

Datum: 13-01-2015

Overeenkomst van gebruik:
MISA biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos de website Meteenopvakantie.nl te bezoeken.
Door het gebruik van Meteenopvakantie.nl aanvaardt de gebruiker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Inhoud database:
Alle informatie met betrekking tot de plaatsingen door aanbieders is afkomstig van de aanbieders zelf. De aanbieders zijn verplicht om juiste informatie betreffende hun plaatsingen te verstrekken en deze informatie actueel te houden.
Wij streven naar de hoogste kwaliteit van de aangeboden data, maar gezien de informatiebronnen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

Vrijwaring:
De gebruikers vrijwaren MISA voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik door gebruikers en/of door derden van informatie uit de database.

Uitsluiting:
MISA behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van het gebruiken van de database indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden.
MISA behoudt zich het recht voor om een overeenkomst van gebruik niet te aanvaarden of te beëindigen, zonder opgaaf van redenen, indien onjuiste gegevens worden verstrekt.

Betaling, levering en garantie:
MISA is nimmer partij bij eventuele transacties tussen aanbieders en bezoekers van deze website. De links welke zijn opgenomen op Meteenopvakantie.nl zijn louter informatief.
De voorwaarden omtrent betaling, levering, garantie enzovoort die bij boekingen van reizen van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van desbetreffende aanbieder.
MISA is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren door aanbieders. MISA doet haar uiterste best om enkel betrouwbare reisorganisaties op te nemen op Meteenopvakantie.nl en in geval van klachten kunnen deze door bezoekers worden doorgegeven.

Aansprakelijkheid en overmacht:
MISA is voor schade, waaronder indirecte schade en gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist verwerken van een plaatsing, niet verder aansprakelijk dan het bedrag van de plaatsingskosten.
MISA is niet aansprakelijk voor schade, die bij gebruikers en/of derden optreedt als gevolg van overmacht aan de zijde van MISA, waaronder begrepen technische mankementen, waardoor geen toegang, dan wel beperkte of slechte toegang, tot de database geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd of verhinderd.

Disclaimer:
Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid nastreven ten aanzien van de gegevens die op onze website te vinden zijn, kunnen wij niet garanderen dat deze altijd juist en foutloos zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg hiervan, of als gevolg van het verloren gaan van data alsmede enige andere vorm van materiële of immateriële, directe of indirecte, schade gerelateerd aan het gebruik van onze website en database, of als gevolg van de contacten die hieruit ontstaan.
Wij zijn niet in staat om de gegevens die door aanbieders verstrekt worden te controleren. Wij kunnen daarom ook niet voor de juistheid hiervan instaan. Onze rol beperkt zich uitsluitend tot het aanbieden van een platform voor informatie van de aanbieders.
Bezoekers ondernemen geheel onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico alle acties naar aanleiding van informatie die zij op onze website aantreffen.
Andersom stellen aanbieders die benaderd worden door derden geheel onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico hun gegevens beschikbaar en openbaar. Alle contacten, afspraken en transacties tussen gebruikers en aanbieders worden rechtstreeks, zonder tussenkomst van MISA, door de partijen onderling geregeld.

Privacy statement:
Via deze website worden geen persoonsgegevens van bezoekers vastgelegd.
De door gebruikers verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor doeleinden zoals op deze website omschreven.

Cookies:
Deze website maakt geen gebruik van cookies die het surfgedrag van internetgebruikers volgen.


Op deze voorwaarden, evenals op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.